Ngày Chương Trình Ngày Chương Trình
01/05/2020 Chào cờ đầu tháng. 04/05/2020 Chào cờ.
01/12/2020 Học bình thường. 04/12/2020 Nghỉ học (No School - Easter)
01/19/2020 Học bình thường (Midterm). 04/19/2020 Học bình thường.
01/26/2020 Nghỉ Tết Việt Nam (No School) 04/26/2020 Học bình thường.  Ghi danh học sinh cũ. 
02/02/2020 Chào cờ đầu tháng. 05/03/2020 Học bình thường.  Ghi danh học sinh cũ.
02/09/2020 Nghỉ học (No School). 05/10/2020 Ôn thi. Ghi danh học sinh mới.
02/16/2020 Nghỉ lễ Tổng Thống (President's Day) 05/17/2020 Thi cuối khóa (Final) 
02/23/2020 Học bình thường. 05/24/2020 Nghỉ học (No School - Memorial Day)
03/01/2020 Chào cờ. 05/31/2020 Lễ phát thưởng khóa #59.
03/08/2020 Học bình thường. DayLight Saving 09/13/2020 Khai giảng khóa #60.
03/15/2020 Học bình thường, Quiz #2    
03/22/2020 Nghỉ học    
03/29/2020 Học bình thường.