Ngày
Chương Trình
03/01/2020
Chào cờ.
03/08/2020
Học bình thường.  DayLight Saving
03/15/2020
Học bình thường, Quiz #2
03/22/2020
Nghỉ học
03/29/2020
Học bình thường.
04/05/2020
Chào cờ.
04/12/2020
Nghỉ học (No School - Easter)
04/19/2020
Học bình thường.
04/26/2020
Học bình thường.  Ghi danh học sinh cũ.
05/03/2020
Học bình thường.  Ghi danh học sinh cũ.
05/10/2020
Ôn thi. Ghi danh học sinh mới.
05/17/2020
Thi cuối khóa (Final) 
05/24/2020
Nghỉ học (No School - Memorial Day)
05/31/2020
Lễ phát thưởng khóa #59.
09/14/2020
Khai giảng khóa #60 (2020-2021).