Ngày Chương Trình
09/15/2019 Học bình thường.
09/22/2019 Học bình thường.
09/29/2019 Học bình thường.
10/06/2019 Chào cờ đầu tháng.
10/13/2019 Học bình thường.
10/20/2019 Nghỉ học (No School).
10/27/2019 Học bình thường.
11/03/2019 Chào cờ. Quiz #1, DayLight Saving
11/10/2019 Học bình thường.
11/17/2019 Nghỉ học (No School)
11/24/2019 Nghỉ học (No School)
12/01/2019 Nghỉ học (No School - Thanksgiving)
12/08/2019 Học bình thường.
12/15/2019 Học bình thường. 
12/22/2019 Nghỉ học (No School - Christmas)
12/29/2019 Nghỉ học (No School - New Year)