• In sổ điểm, sổ điểm danh, hồ sơ học sinh.
  • Xếp hạng học sinh vào cuối học kỳ.
  • Cập nhật địa chỉ liên lạc.
  • Xin thầy cô   nhấn vào đây.