Những cuốn sách Việt Sử dưới đây được thâu lượm rải rác từ khắp nơi trên Internet. Nhận thấy rằng đây là những cuốn sách quý, rất khó tìm được nên chúng tôi xin mạn phép lấy về và tập trung tại đây để quý vị khỏi mất công tìm kiếm trên Internet.

Để xem và in được các sách sau đây, máy bạn cần phải có Acrobat Reader

(Thông báo: Tất cả các sách dưới đây đã được cập nhật (9/21/2001) để dùng Acrobat 5.0 và Unicode font)

  • In sổ điểm, sổ điểm danh, hồ sơ học sinh.
  • Xếp hạng học sinh vào cuối học kỳ.
  • Cập nhật địa chỉ liên lạc.
  • Xin thầy cô   nhấn vào đây.